3D map study work no.001

Visual Junks

3D map study work no.001

study-001.jpg

툴 익히면서 처음으로 이것저것 붙여넣어봄.
센스가 관건인거 같으며 좀 여러개 만들어보면 괜찮아지지 않으려나..